Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 1322 1323 1324 1325 1326 Gemeentesecretaris Centraal Bureau voor Verificatie, s-Gravenhage J. Baars, voorzitter van Soesterb.Gemengd Koor Afd.Belasting ter Secretarie Jir.Gem. werken 1327 1328 Wethouder van finan ciën Wethouder van finan ciën Korte inhoud vraagt machtiging tot aankoop van een geheel nieuwe schrijfmachine merk "Triumph" inge richt met groote wagen en geschikt voor stencilwerk. de voordeeligste aanbieding is bedongen hij de firma F. W.Salomons te Amsterdam voor de prijs van f 235»- en onder conditie dat de plaatselijke handel i.e. firma Adriaansen is ingeschakeld. zendt in een proces-verba-al van opname van kas en hoeken van den gemeente-ontvanger verzoekt toestemming, dat het kinderkoor in den vervolge op Woensdagmiddag van i:_ tot 2j uur in plaats van op dinsdagavond repe teert. biedt aan ter vaststelling het le suppl. kohier straatbelasting 19 36» ""0"t een bedrag van: éénduizend drie honderd vijfenzestig gulden en negenentwintig cents.f.1365,29) de gemeente-ontvanger adviseert den termijn van invordering vast te stellen op: 1 kaart 1939. adviseert aan Th.Xuppers, Wilhelminalaan 17, te Soest, een aanschrijving te zenden, aan gezien door hem is afgeweken van de dd. 5 Juli 1938 verleende vergunning voor den bouw van een dubbel woonhuis aan den Nachtegaal- weg hoek t'erelweg. Geconstateerd is n.1., dajb de schoorsteen van het rechter woonhuis nie overeenkomstig de goedgekeurde teekening is opgetrokken. adviseert den gemeenteraad ter vaststelling voor te dragen diverse ontwerp-besluiten verf band houdende met kasgeldvoorzieningen voor den dienst 1939» adviseert den gemeenteraad ter vaststelling voor te dragen een ontwerp-besluit tot wij ziging der gemeentébegrooting voor het diens' jaar 1938 No a/640. Aan den Se Van het pr< gemeentera; Toestemming "et le supp tot een bed zestig gulde .vordt vastg JesLoten wo: waarin word* 14 dagen de, moet worden en hem te we op zijn kosi Besloten wor ontwerpbeslu den dienst 1' Besloten wori werp-besluit ^aar 1938 No

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 711