YiyO-. 9-! oy£r. BESLISSING I Afdeeling en No. Aanmerkingen i 17, 5 ■bouw lal- cis. b 5 nie' is Aan den Secretaris wordt de gevraagde machtiging verleend. Van het proces-verhaal wordt kennis genomen en besloten het den gemeenteraad aan te bieden ter kennisneming. Toestemming hiervoor wordt verleend. "et le suppletoir kohier straatbelasting 1958 wordt vastgesteld tot een bedrag van f 1565,29 (één duizend driehonderd vijf en zestig gulden negen en twintig cent) en de termijn van invordering yordt vastgesteld op 1 Maart 15 59» Besloten wordt aan den heer Kuppers een aanschrijving' te zenden, waarin wordt voorgeschreven dat door hem binnen een termijn van 14 dagen de, in afwijking met de vergunning gebouwde, schoorsteen rioet worden gewijzigd overeenkomstig de goedgekeurde teelceningen en hem te waar schuwendat bij nalatigheid zijnerzijds een en ander op zijn kosten door de gemeente zal geschieden. Besloten wordt den raad ter vaststelling voor te dragen diverse ontwerpbesluiten, verband houdende met kasgeldvoorzieningen voor den dienst 1959. -asloten wordt den raad ter vaststelling voor te dragen een ont- werp-besluit tot wijziging der gemeentebegrooting voor het dienst- Z' jaar I938 No 21/64O. rUUl-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 712