Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 1529 I33O G.J. Bosboom,Burg. Grothe str553o e st le afdeel ing 1551 1532 A.van Asselthoofd v. d.HuchtschoolSoest DirGem.werken 1553 Voorzitter 1334 Dir.Gem, werk en deelt mede zijn kostenopgave voor het verrichte] van diverse werkzaamheden verbonden aan den grondafstand van perceel sectie H No 1695 te verlagen van f 162.- tot f I4O.- deelt mede, dat op 8 December 19 38 den termijn van ontruiming van de perceel en Verl.Kolonieweg 8-10-12 en 14 en Driftje 1-3-5 en 7, welke bij raadsbesluit van 3 Aug.1938 onbewoonbaar zijn verklaard, zal zijn verstreken en dat momenteel nog bewoont zijn de perceelenïVerl .Kolonieweg 8j en 14 en Drift je 3 en 7. in verband met de doprj den Burgemeester in voormelde raadsvergadering gedane toezegging, dat B.en W. bij de uitvoer! van het raadsbesluit zoo mogelijk eenige soep heid zullen betrachten, zonder dat de volksge zondheid in gevaar zal worden gebracht, wordt aandacht gevestigd op het bepaalde in artikel' 5e lid, der Woningwet, hetwelk als volgt luidt "De termijn van ontruiming kan door den gemeen teraad telkens voor ten hoogste een jaar worder verlengd onder goedkeuring van Gedeputeerde 3jta| verzoekt vergunning om bij de ouders van leer lingen geld te vragen voor het St.Nicolaasfeest voor de Fröbelschool. De Insp.v. Pol. heeft geei bezwaar. deelt mede, dat door "»V. Vos,!ieuweweg 43» geen uitvoering is gegeven aan de hem gezonden aan schrijving, da. 12 October 1938» inzake het ver wijderen van een schutting, welke zonder ver gunning is opgericht, stelt voor. a. het besluit van 19 Augustus 19 houdende aanneming van A.D.Fokk tot deurwaarder-ambtenaar op ar beidsovereenkomst tegen een be1 looning' van f.20.~ per week in t trekken5 b. te besluiten A.D.Fokkens voor h tijdvak van 1 September t/m 15 November 1938 in dienst te neme; voor het verrichten van tij del ij) werkzaamheden ten kantore van dêl gemeente-ontvanger tegen een be-; looning berekend naar f IO4O- Pj jaar. De Secretaris deelt mede, dat de Burgemeester heeft medegedeeld, dat hij zich met dit voorsts) kan vereenigen. biedt ter behandeling aan eenige verzoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teeke- ningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 713