Un'W 'y- 9f BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen rerri chtei i den >95 te termijn 1onieweg lke tij r zijn omentee] nieweg de dop: adering itvoeri; e soep olksge wordt rtikel t luidt gemeen r worden srde 3jt 1 leer- aasfee st jeft gee geen ;n aan- it ver- - ver- us 19: J.Fokze 1 op air een "be ek in voor y m 15 e nemeï ij del ij van iis een be' 040.- ester 1 voorst 3n om teeke- Besloten wordt den directeur van Gemeentewerken te machtigen aan Bosboom de uitvoering der werkzaamheden op te dragen voor een bedrag van f 140.-. Besloten wordt geen voorstel tot verlenging van dei termijn van ontruiming bij den Raad aanhangig te maken. Besloten wordt ontheffihg van art.61 der algemeene politiever ordening te verleenen voor een inzameling voor het 3t.Ricola.as- feest bij de ouders van leerlingen van de Fröbelschool. Besloten wordt Vos ingevolge artikel 10 der woningwet te waar schuwen, dat bij niet nakoming van het gestelde in de aanschrij ving dd. 12 October 1938 een en ander op zijn kosten van gemeen-' tewege zal worden verwijderd Besloten wordt conform het voorstel van den Voorzitter. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. 12 November 1938 nos. 133» 134» 139» 138 wordt besloten de aanvragen nos. 1/1525, 1/1526, 1/1530 en 2/488 in te willigen. yr s/do -co j v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 714