Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1355 1336 1337 1338 1339 1340 Ged.Staten van Utrecht f a .H .RJulsing Brinklaan 36, Apeldoorn P.G.Blom, Hart manlaan 14, Soest Inspecteur van Politie Bestuur commissie ingesteld door de Yer.v.Postduiven- fokkeri j G.G.A.Graffner Juli analaan 3 b Soest deelen mede: dat in afwachting eener definitieve vaststelling aan deze gemeente een voorschot ad 3.984,93 op de bij drage der provincie in de kosten van onderhoud van wegen van tertiair be lang over 1937 zal worden verleend en verzoeken: voor 1 Januari a.s. een raming van de onderhoudskosten voor het komende kalenderjaar, vergezeld van een toe lichtende beschrijving te mogen ont vangen. Bij een voorgenomen verbete ring zal het daarop betrekking heb bende plan hefi/te voren moeten wor den toegezonden. vraagt, als uitgeefster van "Gito Bouw Service" zijnde een uitgave voor den fabrikant en handelaar in bouwmaterialen, een wekelijksche op gave van de ingediende bouwaanvrager en de verleende bouwvergunningen. Voorts wordt verzocht te mogen ver nemen welk bedrag aan leges daarvoor verschuldigd is. vraagt ontheffing van het bepaalde in artikel 96 der Bouwverordening. doet toekomen een rapport van den rechercheur H.Ch.L.Meyer inzake het onderzoek van klachten omtrent het optreden van kinderen, welke gebruil maken van den speeltuin der vereeni- ging Soestdijk. Het bestuur der ver- eeniging, hetwelk een scherper toe zicht heeft toegezegd, zou gaarne een onderhoud met Burgemeester en Wethouders hebben teneinde zijn standpunt in deze nader toe te lich ten en tevens de verplaatsing van het speelterrein onder oogen te zier. vraagt toestemming tot het houden eener verloting tot bestrijding der onkosten, verbonden aan de te houder, tentoonstelling. De Insp.v.Politie heeft geen bezwaar verzoekt piaatsing op de lijst, be doeld in artikel 17 der Drankwet. Het col] Staten 1 gevolg vraagd in aanm< Op het 1 het col: verzoek de besli Op het v aan adre van zes sluitend nieuw ve hands ge Beslote: derhoud 11 uur Beslote Op het krijgt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 717