V' w. BESLISSING Afdeeling ^gppngp^jnggp en No. Het college heeft van de circulaire van Gedeputeerde oc^C/~A Staten kennis genomen en zal aan den inhoud hiervan gevolg geven. Aan den Dir.v.Gem.werken zal worden ge-//Zo.. vraagd, of de Soesterbergschestraat voor verbetering in aanmerking komt Op het verzoek wordt afwijzend beschikt, aangezien het college van meening is, dat het ingaan op het verzoek een bezwaar voor den principaal kan zijn en de besluiten van het college niet openbaar zijn. V L Op het verzoek wordt afwijzend beschikt indien zin,dat aan adressant zal worden medegedeeld,dat hem een termijn van zes maanden is toegestaan binnen welke de woning uit sluitend als woonruimte moet worden gebezigd, zoodat zijn nieuw verzoek thans niet actueel is en het College voors hands genoodzaakt is aldus op het verzoek te beslissen. I? V DiV. Besloten wordt het bestuur der vereeniging tot een on- derhoud uit te noodigen op Vrijdag 25 November a.s. om 11 uurV Besloten wordt het verzoek toe te staan, u Op het verzoek wordt gunstig beschikt, Adressant ver krijgt als (doorloopend) nummer 22. X' v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 718