Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 1341 1342 1343 1344 1345 J.van de Wal, Hoofd Openb.U.L.O, school te Soest J.C.v.Solderen, Burg.Grothestraat 68, Soest Voorzitter 1346 Centr.Verificatie- bureau, Den Haag Voorzitter DirGemwerken Korte inhoud zendt antwoord op het schrijven van burg.en weth.dd.31 October 1938, inza ke de levering van 20 ex.atlassen door de N.V. A.W.Si jtiroffs uitgeversmaat schappij te Leiden. gesloten dat het c Lij de fi zendt een schrijven omtrent de door heiiBesi0-ten af te stane strook gronds, ter verbree-riChten ding van de Burg.Grothestraat De Dir.v.Gem.werken brengt terzake ad-I] vies uit bij rapport dd.9 Kov.'38, no. 1011 stelt voor den Raad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit zooals dat eveneens voor het jaar 1938 door den Raad is genomen betreffende het onderhands of in het openbaar ver- koopen van verschillende aan de gemeen te toebehoorende goederen, als afbraak boomstammen enz., welke in het jaar 1939 mochten beschikbaar komen. zendt rapport betreffende opneming van kas en boeken van den Gemeente-ontvan ger op 2 November 1938. brengt in herinnering, dat het onder houd van het opwinden van het uurwerk in den gemeentetoren na gehouden in schrijving gedurende het jaar 1938 werd opgedragen aan J.Th.Voskuilen, zoodat voor 1939 een nieuwe regeling zal worden getroffen. bericht naar aanleiding van het schrij' ven van Makelaar W.H.Jaburg te Amster dam inzake aanbieding van tusschen den Braamweg en Duinweg gelegen grond, in eigendom toebehoorende aan J.v.lilgen- burg. Geadviseerd wordt te berichten, dat geen andere belangstelling voor het terrein bestaat dan de langs den Braamweg gelegen strook, groot 191 M2welke de gemeente om niet wil aan vaarden, waardoor de waarde van het daarachter gelegen terrein zeker zal stijgen. Besloten stelling Het Goll proces verbaal Besloten prijsopg voor 193 Besloten ten, dat bestaat groot den, waa rein zei? Aan den werken t bedoeld i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 719