v-JL. vlti BESLISSING A,deeling Aanmerkingen en No. Tan inza- en door smaat- ïoor hei rerbree* ike ad- 58, no. :BesIoten wordt aan den Heer van de Wal te berichten, dat het college zich met den aankoop van de atlassen bij de firma Sijthoff te Leiden kan vereenigen. Besloten wordt aan J.C.van Bolderen een schrijven te richten conform het advies van den Bir.v.Gem.werken. Lling Lt, ir 1938 Tende ir ver- gemeenl ifbraak, jaar Besloten wordt dit ontwerp-besluit den raad ter vast- [P stelling aan te bieden. cw .ng van intvan- mder- trwerk l in- i38 en, ling schrij .mster- .en den idin 'ilgen- hten, oor den 191 1 aan het zal Het College heeft van het schrijven kennisgenomen, proces- zal aan den Raad worden overgelegd. jverbaal Het V, Besloten wordt aan vier alhier gevestigde uurwerkmakers prijsopgave te vragen van het onderhoud van het uurwerk voor 1939. Besloten wordt aan den Makelaar W.H.Jaburg te berich- [P- ten, dat geen andere belangstelling voor het terrein - bestaat, dan de langs den Braamweg gelegen strook, groot 191 M2welke de gemeente om niet wil aanvaar den, waardoor de waarde van het daarachter gelegen ter rein zeker zal stijgen. Aan den eigenaar zal verzocht worden te willen mede werken tot den afstand van de strook grond hiervoren bedoeld en wel onder de gebruikelijke voorwaarden. V l^óct /7

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 720