Volg- num- I Afzender of voorsteller mer Datu m 1347 1348 1349 ievr .v.d .Veerd- Buys, Buntweg 22, Soest 1350 1351 1352 Bir.v.het Staats- boschbeheer Birma van de Wi jngaart Ged.Staten van Utrecht J.G.Wit ,Braamweg 18, Soest BirvGemwerken Korte i n h o u vraagt of thans een beslissing kan wor den gegeven omtrent de aanwijzing van eenige terreinen axs natuurmonument. Het schrijven van het Staatsboschbeheei| van 11 November 1938 heeft op deze aan gelegenheid betrekking. bericht als lasthebber van Mej.F.Boon c.s., dat dezen niet ongenegen zijn voorstellen betreffende de in de ver gadering van 11 dezer besproken aange legenheid in overweging te nemen. Ver zocht wordt deze voorstellen, z.m. met kostenspecificatiezoo spoedig moge lijk te doen toekomen. verzoekt de verpleegkosten van haar dochtertje Hillegonda Christina in Lo- zenoord te Ermelo voor rekening der gemeente te willen nemen, onder mede- deeling, dat 35,= per maand door de ouders en grootouders zal worden bijge dragen. deelen mede dat de commissie van overle inzake gemeente-begrootingen bezwaar heeft tegen de in de begrooting 1938 geraamde extra-salarisverhoogingen voor den commies P.W.Blaas en den adjunct- commies vV.v.Veeren en verzoeken te ver nemen tot welke beschouwingen het standpunt der commissie aanleiding geeft dient een klacht in omtrent het ophalen van asch en vuilnis. Be Bir.v.Gem.wer ken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.8 Nov.1938, no.916. adviseert aan AJ.StalqhoefTorenstraa 20, te Soest, ontheffing te verleenen van het bepaalde in art.2, 4e lid der Bebouwingsvoorschriften, ten behoeve vat het aanbouwen van een gedeelte aan zijn caféruimte (zulks op grond van het be paalde in artikel 7, dier voorschrif ten. Beslote mede te houden jplan ge Beslote dragen !de nood plan of plan, e terrein omgevin ilen. Beslote 'nanciee Beslote: te zend uiteeng jBeslote ning oe tot ae regeler J mengebc sant va he t put daarop op de w stampir Beslotei verleent wingsvoc een gedt de bez vuilni

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 721