V 3 A Ju. Jlo BESLISSING A{dee!ing Aanmerkingen en No. Besloten wordt den Directeur van het Staatsboschbeheer cJx. mede te deelen, dat het college zich alleen wenscht te houden aan het reservaat, zooals in het uitbreidings- plan geregeld is. Besloten wordt den Directeur van Gemeentewerken op te dragen aan den Inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht de noodige instructies te geven tot herziening van het plan of tot het ontwerpen van een nieuw verkavelings plan, een en ander met het doel een bebouwing van het terrein te verkrijgen meer in overeenstemming met de omgeving en met de eischen welke daaraan zijn te stel len. Besloten wordt een onderzoek in te stellen naar de fi- Jjd, nancieele omstandigheden van de familie v.d.Weerd. r-c Besloten wordt een schrijven aan Gedeputeerde Staten te zenden, waarin deze aangelegenheid nog eens nader uiteengezet en toegelicht wordt. Besloten wordt adressant te ue richten, dat hoewel de verorde ning omtrent net ophalen van asch en vuilnis met le trekking tot de hoeveelheid vuil hetweln kan woruen medegegeven eenige regelen stelt en het gewoonte is, dat losse tanken enz. in sa-l mengebonden bossen worden afgeleverd, het College met aares- I sant van oordeel is, dat het gerneentepersoneel zich tegenover het publiek behoorlijk moet gedragen, en de betrokkene JL daarop zal-gewezen worden. Voorts zaD gewezen worden \w op de wenschelijkheid de vuilnisemmers niet door aan- fj' stamping van het vuil te vullen, zulks met net oog op Besloten wordt aan A.J.Stalenhoef alhier ontheffing te hQ verleenen van het bepaalde in art.2, 4e lid der Bebou- *T wingsvoorschriften ten behoeve van het aanbouwen van V yn een gedeelte aan zijn caféruimte. de bezwaren bij het leeg storten van de emmers in de vuilnisauto

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 722