i Volg- num- Afzender of voorsteller mer 1353 1354 Dir.Gem.werken DirvGem.werken 1355 1356 1357 Datu m Dir.v.Gem.werken Dir.Gem.werken DirGem.werken Korte mhou zendt prijsopgaaf betreffende het aan brengen van een lichtpunt op den hoek van het Oude Grachtje en den Smitsweg. Beslotei ging te bericht naar aanleiding van het schrij ven van Gedeputeerde Staten van 26 Sep tember 1938, 2e afd.no.2313/1597 inza ke wijziging van de bouwverordening in verband met de Verkeerswet tegen lint bebouwing. Tevens wordt voorgesteld art.22 lid 1 der Bouwverordening in diea zin te wijzigen, dat bij wegen van een breedte van 16 meter en meer de voor gevel van het gebouw 15 M achter de voorgevelrooilijn mag worden geplaatst adviseert aan MevrkM.R.Poutsma-Vogel van Marnixlaan 68, te Amersfoort, met voorbehoud van de krachtens artikel 6 der Woningwet te verleenen bouwvergun ning, toe te staan den bouw van een en kel woonhuis, op perceel sectie C no. 1314 ged., gelegen aan den Olijkeweg, onder voorwaarde, dat in de gemeente kas, ten bate van het Wegenfonds een bedrag van 214,38 wordt gestort. Dit bedrag is berekend naar een terrein breedte van 12,50 Meter en bestaat uit 12,50 x 14,25 voor aanleg - en 12,50 x 2,90 voor onderhoudskosten. Beslotei commiss: verzoek i\ Besloter ten, dat ihaar vei gehomen, !raadsbes ibedrag i tr 17,15 aanlegkc biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld vaa de noodige teekeningen en adviezen. Gelet op November vragen n bericht inzake den voorgenomen aankoop van strooken gronds, gelegen aan Juli- analaan en Prins Hendrik-laan, dat 1e. de strook aan de Prins Hendriklaan, groot 40 M2 niet meer aan de N.V. "Nooit gedacht en toch verkregen" toebehoort 2e. de oppervlakte van de strook aan de Julianalaan slechts 75 M2 bedraagt, dus 11 M2 minder dan aanvankelijk was gedacht, zoodat de N.V.een be drag van 11 x 3,50 38,50 als nog moet betalen. (Besloten laan voo over te grond ge (te beken jvan de 5f jper M2 Aan geno mindere f 3,50 o lat met

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 723