v7&. BESLISSING Aideeling Aanmerkingen en No. et aan- n hoek itsweg. Besloten wordt den Directeur van Gemeentewerken machti- |A ging te verleenen dit lichtpunt aan te brengen, schrij- Besloten wordt deze aangelegenheid in handen van de 26 Sec- commissie voor de strafverordeningen te stellen, met 7 xnza- "verzoek hieromtrent te willen berichten, aing in i lint- beld l in diea; Tan een voor- de )laatst. I t\ V rogel met .kei 6 ■ergun- een en- C no. :eweg, ente een t. Dit ein- at uit 12,50 Besloten wordt aan Mevrouw M.R.Putsma-Vogel te berich ten, dat een onderzoek om bouwvergunning zooals door !haar verzocht wordt, in gunstige overweging kan worden gehomen, zoodra door haar in overeenstemming met het raadsbesluit van 9 December 1936 4e afd.no.170 A een Ibedrag in het wegenfonds wordt gestort, groot 12,50 Xr if 17,15 214,37 zijnde 12,50 x 14,25 178,12^ aanlegkosten en 12,50 x 2,90 36,25 onderhoud. ver- eld var en. Gelet op het advies van Bouw- ïflovember 1938 nos.144 en 141, vragen nos.2/490 en 1/1532 in en Woningtoezicht dd.17 wordt besloten de aan- te willigen. IA ankoop Juli- at Lklaan, le N.Y. sgen" aan de Iraagt, slijk m be-' >0 als- Besloten wordt de strook grond langs de Prins Hendrik- laan voorloopig niet van de tegenwoordige eigenaren xq over te nemen en dus enkel de aankoop van de strook grond gelegen aan de Julianalaan bij het Kad.der gemeen te bekend onder sectie H no.5638 ter grootte van 75 M2 jvan de N.V. aan te koopen voor een prijs van 3,50 iper M2 Aan genoemde Yennootschap zal verzocht worden wegens mindere oppervlakte van het aan te koopen perceel 11 x 3,50 of 38,50 in de gemeentekas te storten en voorts lat met haar de aankoop zal worden geregeld. /- I (xy cl'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 724