7 is JL. j/« BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen envan een n hoever* Besloten wordt mede te deelen dat het College in be ginsel gaarne bereid is de totstandkoming van een sportterrein in werkverschaffing te bevorderen. De voorbereidende maatregelen en de beoordeeling van mogelijke plannen door hoogere instanties zullen ech-|- ter geruimen tijd vergen. het gyif mogen monder- an het •^Aan den Commandant mede te deelen dat het gymnastiek, lokaal op Dinsdag en Donderdag namiddag niet ter be schikking kan worden gesteld. De verschuldigde huur is geregeld bij raadsbesluit dd.18 Jan.1933 1e afd. no.2734 welke normen ook bij deze verhuur van toepas sing zullen moeten zijn. 'VL bil I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 726