Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer Bestuur Tentocn- stellingscommissie Ver.Pluimveeteelt en Konijnenfokkerij -Directeur van Ge meentewerken H.J.van Rootselaar en G.G.van Rootse laar te Soest. Maatschappij Zie kenfonds" Amers foort en ümstrekerti Hoofd ïelefoondis trict Amsterdam der P.Ï.T. B. en van Utrecht Centraal Verifica- tiebureau, Den Haag. Wed.W.J.van Eë, van Weedestraat Soest 7a verzoekt vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting voor een op 22, 2 5 en 24 iMov. a.s. te houden pluimvee- en konijnent ent o cnste Hing doet ingevolge een mededeeling van den wethouder van Openbare Werken een begroeting toekomen van de ver betering van het speelterrein van de school m/d Bijbel voor g.l.o. aan de Prins BernhardlaanAlvorens tot een verdere voorbereiding dezer werken over te gaan, wordt gevraagd om een nadere beslissing inzake de crediet- verleening. vragen vergunning tot het mogen be rijden van den Boorderweg in verboden richting. De Inspecteur van Politie adviseert op dit verzoek afwijzend te beschik ken deelt mede, dat het niet mogelijk is, dat de gemeente Soest voor de ambte naren van politie met het fonds een regeling treft inzake de geneeskun dige verzorging. vraagt welke bijzondere belangen in acht dienen te worden genomen bij het leggen van een telefoonkabel in den Vinkenweg. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 17 Bov.19j5d, no.794. zenden een exemplaar in van de door den raad der gemeente Utrecht vast gestelde begrooting voor den Keu ringsdienst van v/aren, dienst 19^9» zendt rapport betreffende controle van de jaarrekening 19^7 van de Cen trale Slachtplaats B.V. "Soest" te Soest vraagt toestemming om een kleine wij ziging in het etalageraam van haar winkel te mogen aanbrengen. De Directeur van Gemeentewerken breri advies uit bij rapport dd 15 Bovembe 193Ö, no.26/12. &x r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 729