Wdi- V BESLISSING Aideeling /\anmer|<jngen en No. Besloten wordt vrijstelling van vermakelijkheidsbelas- ting te verleenen. 7 Besloten wordt de begrooting, aan Burgemeester en wethouders overgelegd, aan het schoolbestuur toe te zenden, een en ander te zijnen gerief bij de aanvrage van de medewerking van den Baad ex art.72 B.O.rtet. up het verzoek wordt afwijzend beschikt. L9 Jr V iy. Het College heeft van het schrijven kennis genomen. Aan den Secretaris wordt opdracht gegeven deze aangelegen-^ heid in nadere beschouwing te nemen. 33% Besloten wordt conform het advies van den directeur van Gemeentewerken van 17 Hovember 19jJÖ, no.794. V V 311 Het College heeft hiervan kennis genomen. Be begroo- tirxg zal aan den Baad worden overgelegd. Het College neeft hiervan kennis genomen en het rap- oc/r. port zal aan den Baad worden medegedeeld. Gf i 1, iBesloten wordt aan adressante te berichten, dat tegerj. de voorgestelde wijziging, indien de uitvoering hier- van zal geschieden overeenkomstig bijgaande teekening, geen bezwaren bestaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 730