f1 r num- Afzender of voorstefler mer Datum Korte JTh.Bonnenbergh, Birkstraat 17, Soest BiJ.v.Snlot, Am-sterdam Voorzitter Kerstgaven-Comité te Soesterberg. H.V."Soesterdal" Mij. tot exploitatie van theehuizen te Soesterberg. Maatschappelijk Hulpbetoon te Soe^t Bestuur der Ver. Wijkver pleging Huis ter Heide en Omstreken" S'berg -Directeur van Ge- meent ewerken. doet afstand van het hem bij besluit dd. 24 Maart 1933 verleende verlof A voor de beneden vóérlocaliteit van perceel Birkstraat 17» vraagtverlof ii voor debeneaen voór- 1-ocaliteit van perceel üirkotraat 17, ■alhier. vestigt er de aandacht op dat tenge volge van de ontslagname door H.van klooster als lid van den Baad, door den Baad voorzien zal moeten worden in de vacatures van lid der Commissie Werkverschaffing en Commissie Gasbe drijf. verzoekt vrijstelling van vermakelijk: - iheidsbelasting voor een op 12 en 13 Hec.a.s. te houden weldadigheidsavond. Ben eventueel batig saldo zal worden (aangewend voor het verstrekken van kerstgaven aan Soesterbergers van al le gezindten. komt in beroep oij den Raad tegen de hem dd. 18 uctober 19geweigerde ver gunning voor den verbouw van het thee- uis "Soesterdal" zendt een aanbeveling in ter voorzie ning in de op 1 Januari 1939 ontstaan de vacatures wegens periodieke aftre ding van de heeren M.Sukkel en D.van den Broek. ^raagt een aanvullende bijdrage van ƒ.16,20 in de kosten van verpleging van MejJ.v.dSpaa-Hietkamp in het sa natorium "Hoog Laren" over het tijdvak jvan 8 Juni t/m j>1 Juli 193&* (biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld Van de noodige teekeningen en advie zen. i n h o u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 731