Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1376 Commandant der Ver Vri jw.Brandweer van Soesterberg 1377 1e Afdeeling 1378 Ds.T.A.BakkerSoest 1379 1380 1381 ïïin.v .Binnenl .Za ken D.Strookman en E. loonhoudleden v.d Raad der Geref.Keik 0.Pul,Lt.Koppenlaap 5,S'berg zendt overzicht der werkuren benever een opgave der gemaakte kosten ver bonden aan het tewerkstellen van brandwachts gedurende de te Soester- berg gehouden kermis van 1 t/m 9 Ju li 1938. Na bespreking van deze zaak door den Insp.v.Politie met ondernemers van het Lunapark, is een schrijven ont vangen van de exploitanten Robbe Janvier, waaruit blijkt, dat zij be reid zijn de kosten van Brandweer voor hunne rekening te nemen, mits deze kosten de draagkracht niet te boven gaan. brengt rapport uit inzake een en quête betreffende melkverstrekking op de scholen ingesteld bij de ge meentebesturen van Amsterdam, Haar lem, Olst en Zwolle. wijst op de zeer slechte verlich ting bij de Julianakerk. De Dir.v. Gem.werken brengt hieromtrent rap port uit bij schrijven van 22 Nov. 1939. doet mededeelingen inzake het be schikbaarstellen van gelden door het Werkfonds ten behoeve van den bouw van woningen voor groote gezinnen. verzoeken de verleende vergunning tot het houden van een collecte ten bate van de viering van het Kerstfeest van de kinderen der Evang.cursussen enz.zoodanig te willen veranderen, dat geen beperking wordt opgelegd ten aanzien van de personen bij wie mag worden gecollecteerd. vraagt ontheffing van het bepaalde in art.13 der Bouwverordening t/b van den verbouw van perceel sectie E no.1658 gelegen aan de Banning- straat hoek Lt.Koppenlaan, tot op een afstand van 6 meter uit de ach- tererfafscheiding. De Dir.v.Gem.werken brengt afwijzend advies uit bij rapport dd.19 November 1938, no.2/18.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 735