3 smM-- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt de exploitanten Robbe Janvier onder dank voor hunne medewerking te berichten dat de kosten 72,= hebben bedragen en dat deze kosten in mindering zullen worden gebracht van hun tegoed ad 150,= we gens terugbetaling van te veel betaalde vermakelijk heidsbelasting. Besloten wordt de beide gemeentegeneesheeren op te dra- gen overleg te plegen met de plaatselijke doctoren, respectievelijk te Soest en te Soesterberg, en van hun meeningen een rapport in te zenden. Besloten wordt adressant te berichten dat het college van oordeel is, dat door het inzetten van een nieuwe lamp aan adressants bezwaren is tegemoet gekomen. Bij een algeheele uitbreiding van de verlichting in het komende jaar zal worden overwogen, of er ter plaatse verbetering kan worden aangebracht. Het College heeft van het rondschrijven van den Minis- ter van Binnenlandsche Zaken kennis genomen, doch is van meening, dat voorshands nog geen uitvoering van den inhoud er van dient te worden bevorderd. Met intrekking van het besluit van 8 November 1938 wordt alsnog toestemming verleend voor een collecte zonder beperking ten aanzien van de personen, bij wie mag worden gecollecteerd. Op het verzoek wordt afwijzend beschikt, conform het advies van den Dir.v.Gem.werken. w

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 736