Volg Afzender of voorsteller Datum num mer Korte inhoud 1382 devr.ÏÏ.A.J.Visser- gebJkvrJ..-M.de leer, Soest 1383 J.V.Heidebloesem 1384 Woningstichting 'Ons Belang" te Amersfoort 1385 Secretaris 1386 Best.der Stichting ngendaalschool verzoekt namens het Plaatselijk Comité te Soest, van het Efed.Geleidehonden fonds, vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting voor een op 11 Jan.1939 te geven propaganda-avond deelt mede, dat de uitkomsten der me ting door den landmeter eerst eind De cember gereed zullen zijn. In verband daarmede wordt gevraagd of bezwaren be staan tegen een voorloopige inbezit- name van de gronden der gemeente, wel ke in ruil zullen worden ontvangen, overeenkomstig de uitzetting van den dienst van G-.W. en met uitzondering van het gedeelte, als sluitstuk be doeld Voorts wordt een onderhoud gevraagd omtrent eventueel in een gedeelte van de bosschen der N.V.te verrichten werkzaamheden. verzoekt een bedrag ad 1255»= beschii- baar te stellen voor de uitbetaling van den laatsten termijn der aanneem- som voor de verbetering harer woningen te Soesterberg. vraagt, of het college zich er mede kaï vereenigen om aan Gedeputeerde Staten de vraag te stellen, of dat college in beginsel zou kunnen goedkeuren, dat vai gemeentewege wordt overgegaan tot den bouw van een boerderij aan den Lange Brinkweg en wel op de perceelen des tijds door de gemeente aangekocht met het doel een verbindingsweg te verkrij gen naar de spoorlijn Baarn-Amersfoort, Door de gewijzigde omstandigheden zal deze verbindingsweg nimmer meer tot stand komen en zou het college er de voorkeur aan geven de weilanden en de daarop te stichten boerderij als een object van geldbelegging in de toe komst te beschouwen. Alvorens dit schrijven aan Ged.Staten zal gezonden worden ware de Ned.Spoorwegen te vra gen of het stichten van een Station of halte waarvan destijds sprake was nog kan v/orden gerekend. deelt naar aanleiding van onderhoud vaD penningmeester en schoolhoofd met den Burgemeester mede, dat het accoord gaat met oplossing, waarbij het school; gebou?/ aan de gemeente overgaat .VerwacW wordt, dat het schoolgebouw in onderlig overleg zoodanig zal worden uitgebreid, en veranderd, dat aan verschillende bil""

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 737