4' Comité ld en- Li jk- m.1939 jr me- .nd De- irband iren be- zit- wel len, den ing be- e van n beschii- Ing aeem- lingen sde kaï ;aten 5ge in lat vai den mge les- i met irkrij- if oort, l zal ot de n de een e- nden vra- on of nog nd vafl den i ihoo1-' srwacW lerli^S ireiL lebilfi BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 3esloten wordt ontheffing van vermakelijkheidsbelas- ing te verleenen. 3esloten wordt deze aangelegenheid te stellen in han4 den van Wethouder Gasille die namens het College eer. een bespreking met de Directie der BT.V.zal houden, conform haar verzoek. Besloten wordt voor de uitbetaling van den laatsten termijn der aanneemsom voor de verbetering der wonin gen te Soesterberg een bedrag van 1255»= beschik baar te stellen. Aldus wordt besloten. v Si, Het college heeft met belangstelling van het schrijL ven kennis genomen. Aan den Directeur van Gem.werkeiji L zal worden gevraagd, welke kosten aan de verbouwing van de school verbonden kunnen zijn, indien voldaan zóu warden aan de voorloopige eischen van het schoolbestuur.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 738