Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 120 •Oir .üeiii. .".erken 121 D i r G sinvs er ke n 122 123 .V .-rov.Utr.Oiect -ij V: orzitter 124 Jir.^sm. .erken 125 126 127 VoniiV'DOUïveroec Vonen"Soest ecmi ng s tPa tr imo niuiSoest G.h.Simon opgericht groot w-eadvi seerd. ;ordt rapporteert dat door ...evr.de ied. '1.^. de Vries, Ossendam ..eg 7, te ~>oest, zonder de vereischte vergunning een houten kippenhok i- 2.5°' x 4 x* I.75 - aan - evr.de Vries eer. aanschrijving te zenaen tot het onmiddellijk verwijde ren van dit hok. adviseert aan C.J.van C-osten, v. leede- traat 37» alhier, een aanschrijving te zenden tot het aanbrengen van ver beteringen aan een aan dezen in eigen om toebehoorende schuur. verstrekt eenige inlichtingen met be trekking tot de voorgestelde ijziging ter kolenclausule in de straatverlich tingsovereenkomst Adviseert den gemeenteraad voor te stek en het noodige crediet beschikbaar te tellen voor de voortzetting in 193^ aer erkzaamheien verbonden aan het egaliseeren en verharden van e0bermen dat de verkeersstreep bij ït der dur^.Grothestraat c.eelt ...ede, c.e samenkomst aer mur^.^rotnestraat en| ran /eedestraat geheel verdwenen is e dat het gewenscht is dat een dergelijk streep wederom ordt aangebracht 4endt antv;oord op het schrijven van urgemeester en ethouders dd.19 Janu- ri 1938 betreffende huurachterstand. endt antwoord op het schrijven van urgemeester en wethouders dd.19 J*»# I938 betreffer.de huurachterstand. endt zich andermaal et een klacht te* •en 7. inzake den toestand van den orresteimseg. i'e Gir.v.Gem.v.eruen brengt hieromtrent rapport uit bij scurijven cLd.2p Janua-" ].93o, n0.13CC. 3es] den .te I taa."

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 73