Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1388 Voorzitter 1389 AJAlders,Kerkpad N.Z.31» Soest 1390 Voorzitter 1391 Dir.Gem. werken 1392 1393 MaatschappijZie kenfonds Amersfoorjt en Omstreken" Gemeent eontvanger stelt aan de orde de kwestie"Boevink|' inzake het verleenen van een bijdra ge door dezen in de kosten van ver voer van zijn dochtertje naar de school voor buitengewoon lager onder wijs te Amersfoort. Spreker deelt me de, dat het hem niet juist voorkomt, dat door den garagehouder Tak de dook1 Boevink verschuldigde bijdrage wordt geregeld. Zulks behoort te geschie den door het gemeentebestuur. vestigt de aandacht op zijn drukke rij en verzoekt in aanmerking te mo gen komen voor leveranties van druk werk. deelt mede, dat voor het jaar 1939 een regeling zal dienen te worden getroffen ten aanzien van de verdee ling van het benoodigde drukwerk voor de gemeentesecretarie en de ove rige takken van dienst. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en ad viezen. deelt mede, dat het niet mogelijk is dat de gemeente Soest voor de ambte naren van politie met het fonds een regeling treft terzake de geneeskun dige verzorging. verzoekt door tusschenkomst van Weth Gasille hem toe te staan het lidmaat schap der Vereeniging tot zekerheid stelling van verplichte gemeenteamb tenaren op grond van art.25 punt c der gemeente-borgtochtenwet met in gang van 1 September 1938 op te zeg gen. De Gemeentesecretaris heeft op ver zoek van het college aan de vereeni ging voor Nederlandsche Gemeenten omtrent deze aangelegenheid telefo nisch advies ge vraagdHet advies luidde dat tegen het opzeggen van hef; lidmaatschap geen bezwaren bestaan, mits de bestaande overeenkomst van borgtocht blijft gehandhaafd en mits dien wordt vastgehouden totdat de re gelen bedoeld in art.LXVI der wet vafi 22 Apr37 Stbl.no.311ziin tn+

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 743