i Z' I. 9 ?to. 3 3/ oevink' i jdra- ver- ie onder- git me ekomt ie door wordt chie- ukke- te mo- druk- 1939 ien srdee- rk ie ove ge ver szeld ad- ijk is ambte- 3 een Bskun- a Weth, idmaat rheid- teamb- at c t in- b zeg- ver- reeni- ben lefo- vies iran he' taan, van i mits- de re - vet vap i±_ BESLISSING Afdeeling en No. Aan Boevink zal worden medegedeeld, dat de betref fende aangelegenheid ten aanzien van het jaar 1939 nader onder oogen zal worden gezien en dat verwacht wordt, dat hij thans eigener beweging de aan den garagehouder Tak toegezegde bijdrage over het jaar 1938 zal voldoen en de reeds verstreken termijnen ten spoedigste zal aanzuiveren. Besloten wordt adressant te berichten, dat kennis ge-^( nomen is van den inhoud van zijn schrijven en dat he College van oordeel is, dat hij nog niet ingeschakeld kan worden in de regeling met betrekking tot de leve ring van drukwerk voor het jaar 1939» aangezien nog geen oordeel gevormd kon worden omtrent de hoedanig heid van zijn drukwerk. Het ligt in het voornemen hepi t.z.t. in de gelegenheid te stellen drukwerk te le veren. veren. Besloten wordt de n.v.regeling te treffen: 1e kwartaal: N.V.Drukkerij "De Nieuwe Soester" 2e Drukkerij Smit N.V. 3e N.V.Eerste Soester Electr.Drukkerij Aa Drukkerij de Bruin, Gelet op het advies van Bouw-en Woningtoezicht dd 29 Nov.1938 nos.151» 152, 143 en 149 wordt besloten de aanvragen nos.1/1536, 1/1537» 2/489 en 2/494 in te willigen. Besloten wordt den raad een voorstel te doen conform het advies van den gemeentesecretaris, indien voor de agenten van politie te Soesterberg woonachtig dezelfde regeling kan gelden. 19- Besloten wordt den ontvanger toe te staan zijn lid maatschap der Ver.tot zekerheidstelling verplichte gemeente-ambtenaren ingaande 1 Sept.1938 op te zeg gen. Hetzelfde kan gelden voor den Technisch Ambtenaar van het gasbedrijf. /Ter voldoening aan de opdracht dd.22 Novj.1.brengt de Secretaris een rapport uit, waarin geadviseerd wordt het politiepersoneel voorzoover deze daarvoor in aanmerking komt te verplichten zich aan te slui ten bij het MyZiekenfonds te Amersfoort en de ge meente zich door restitutie van 0,30 per week ont slagen acht van de verplichting opgenomen in art.43 van de verordening regelende de rangen enz. van de gemeentepolitie. Aanmerkingen Oe.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 744