Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1394 A.Zunneberg,Hart- manlaan 96,Soest 1395 N.V.Ned.Midden stand sb ank kantoor Soest 1396 1397 1398 1399 Gemeentesecretaris G.B.Assink, Soest Voorzitter Dir.Gem.werken verzoekt in zijn perceel het daarin gevestigde winkelbedrijf te mogen blijven uitoefenen. zendt bericht van uitloting per 1 Januari 1939 van 1 obligatie ad 1000,= der 3ür i° obiigatieleening 1935 ten laste van de Maatschappij voor gemeentecredietverwisselbaar in een 3 1° obligatie tot den koers van 98f io. legt over een schrijven van het hoofd der 3e afdeeling waarin op verlenging van de arbeidsovereenkomst met P.D. van Zutphen aangegaan, wordt aangedrom gen. De Secretaris adviseert de overj- eenkomst met drie maanden te verlen gen en wel tot 1 Maart a.s. deelt mede gedurende de maand Novem ber 1938 een inkomen genoten te heb ben van 40 vestigt er de aandacht op, dat de commissie van toezicht op het lager onderwijs tegen 1 Januari a.s. in haar geheel zal moeten aftreden, zoo dat den Raad voor elke vacature een aanbeveling van 2 personen zal moe ten worden gedaan. bericht omtrent overneming van grond gelegen aan de Soesterbergschestraat en Anna Paulownalaan en in eigendom t oebehoorende aan de N.Y.de Tijd geest Bes; zoel hem per< zoo< kei: derl best De zenc met Bes! met Bes; een Bes. te c oudt ond< ove: Vis£ Bes; dat laa] Gr o] zij] bet: den kan dit daaa ti

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 747