M I laarin >gen Afcleeling S L I S S I N G Aanmerkinaen Besloten wordt adressant te berichten, dat zijn ver- l/alj- zoek thans niet actueel is, aangezien het College hem een termijn van 6 maanden heeft toegestaan omzijn perceel weder uitsluitend als woonhuis in te trekken, zoodat het college zich genoodzaakt ziet zijn aanvan kelijk standpunt in deze voorshands te handhaven en derhalve op het verzoek om ontheffing afwijzend wordt beschikt ïr 1 id ming iPPij ïlbaar coers De ?/ethouder van Financiën deelt mede dat hij afwij- zend tegen de voorgestelde herbelegging hiervan staat,-'. met welk standpunt het college zich kan vereenigen. ït hoofd 'lenging P.D. mgedron- le over- rerlen- Besloten v/ordt de overeenkomst met P.D.van Zutphen met drie maanden te verlengen, en wel tot 1 Maart a.s. f'1 Novem- ;e heb- Besloten wordt tot uitbetaling van het wachtgeld tot een bedrag van 128,83 over te gaan. de lager in sn, zoo- •e een moe- l grond ■straat ;endom 'i jcL— Besloten wordt de volgende aanbevelingen aan den raad j/ te doen toekomen: ouder o.l.school S.J.v.d.Berg-J.N.M.van Bakel bijz. 11 N.H.Th.V/altmann aftr.-C.Tammer onderwijzer o.l.school M.M.v.Wely aftr.-E.Hofstee bijz. S.Fokkens aftr.-J.Gorter overige meerderjarige inwoners Mevr.S.G.Landweer-de Visser aftr.-H.A.Stork. Besloten wordt aan de H.V.de Tijdgeest mede te deelen, <Jx- dat het college, wat het terrein aan de Anna Paulowna-L' laan betreftbereid is het advies van de commissie Grondbedrijf en Uitbreidingsplan in te winnen en te zijner tijd hieromtrent nader bericht zal zenden. Wat betreft het pand aan de Soesterbergschestraat zal wor den medegedeeld dat op het oogenblik geen beslissing kan worden genomen, aangezien het uitbreidingsplan op dit punt in herziening is genomen en het resultaat daarvan eerst zal moeten worden afgewacht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 748