T num- Afzender of voorstelier Datu Kort mer 1400 Gfed.Staten van Utrecht 1401 1402 1403 1404 W.Flamman, te Ter schelling Ged.Staten van Utrecht Commissie voor bi jz .radiodiensteiji op zeer hooge fre-r quenties Dir.Gem.werken verzoeken: a. op de machtiging tot het verkrijgen van inlichtingen omtrent de postreke ning van het gasbedrijf dezer gemeente een aanteekening omtrent het in reke ning brengen van kosten te doen plaat sen; b. te overwegen of er aanleiding bestaat de dagelijksche afrekeningen van het gi rokantoor betreffende postrekeningen ten name van gemeente-ambtenaren of ge meente-instellingen niet rechtstreeks te doen toekomen aan de beheerders, maar aan een ander adres; c. de bij brief van 21 Sept.1937, 3e Afd.no.3310/2533 verzochte aanvulling van de instructies van rekenplichtige ambtenaren, die een postrekening heb ben, alsnog te mogen ontvangen. deelt mede bereid te zijn een strook gronds van perceel sectie H no.3341, gelegen aan de van Weedestraataf te staan, ter oppervlakte van ongeveer 105 M2onder enkele nader omschreven voorwaarden. De Dir.v.Gem.werken brengt advies uit bij rapport dd.22 November 1938, no.D/43. verzoeken te willen bevorderen, dat be sluiten tot wijziging der begrooting voor 1939 in verband met werkloosheids voorzieningen steeds tijdig worden ge-j nomen en dat in die begrootingswijzi- gingen uitsluitend inkomsten en uitga ven worden geraamd welke betrekking hebben op de werkloosheidsvoorzieningen, Bes] dat dat vol£ ande li jl zal Bes. Den genv de Te 2 tin£ nome Het Sta-t reke op bericht dat voor belangh.instanties Donderdag 15 Dec.a.s. te Utrecht een demonstratie zal worden gegeven met radiozend- en ontvanginstallaties Het hoofd Lbd. zal - blijkens schrijven van 27 Nov.1938 - de demonstratie gaarne bijwonen Bes] hooi tie brengt rapport uit omtrent het verzoek j van het Heemraadschap de Eem enz. om de slooten terzijde van de Stadhouderslaan ten name der gemeente te stellen. Bes] dee] meer hooi dere di jl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 749