v BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Jed. J.L. joest, ing een t (groot erd :ordt rij ving té verwij&e- v. 'teede hri jving van ver in eigen sn met be- i wijziging tatverlich- roor te stel ïhikbaar te j in 1930 aan het 1 -;egbermsr streep "bij aestraat en Kenen is en n dergelijke racht Besloten wordt aan Levr.de kei. NL.de Vries een aan schrijving te zeilden tot het verwijderen van het kip penhok binnen den tijd van 1 maanc aa n s c hr i j vi ng na ae uitreiking der it*j- Besloten wordt om C.J.van Losten een aanschrijving te zenden ou. binnen een week na de uitreiking der aan schrijving de beide topgevels .et het geheele dak van de schuur te doen sloopen ter hoogte van den zolder balklaag. Tegen het eventueel aanbrengen van een plat dak ter hoogte van den zolderbalklaag bestaat aeea be zwaar. Bij het geen gevolg geven ving za. een en ier 00 zijn icoi aan deze aanschrij- ten '.orden gesloopt. Het college kan geen termen aanwezig achten zijn voor stel tot wijzi^in^, van de straatverlichti .gsovereen- koi.ist te herzien en stelt het overgelegde ontwerp-voo] stel aan den Ruu.. vast k ijiS1. Het overgelegde raadsvoorstel or vastgelegd, //V. i/Of Besloten wordt den Rijkswaterstaat te verzoeken aldaar een dergelijke streep aan te brengen. aM.- V jven van id.19 Janu- hter stand jven van dd.19 Jan. stand. n klacht to van den hieromtrent d.2p Janua- Besloten ordt een opgave te vragen van het verloop van den huurachterstand van eiken huurder afzonderlijk, om re kunnen zien, hoe en in welken tijd de huur werd be taald en al oi' niet werd aangezuiver •kis voren. besloten -ordt aan adressant te berichten dat de toe- Suand Ya.n aen Borresteinweg de voortdurende aandacht Van het College heeft. M*. X i o

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 74