srkri jgen istreke- geiaeente n reke- n plaat- ng bestaat an het gi llingen en of ge- streeks ders 37, 3e vulling ichtige ng heb- strook .3341, af te sveer ihreven 3n brengt ivember dat be- )oting >osheids- •den ge- swijzi- l uitga- :king ieningen. ties, op t een met es chri jveii ie verzoek j z. om d^ ierslaan ti. Afdeel BESLISSING Aanmerkinaen Besloten wordt aan Gedeputeerde Staten mede te deelen, dat tegen het sub a vermelde geen bezwaren bestaan, dat naar het inzicht van het College in de thans ge- ytf? volgde wijze van rechtstreeksche verzending geen ver- andering behoeft te voorden gebracht en dat zoo moge lijk de bewerking der instructies begin 1939 ter hand zal worden genomen. Besloten wordt de strook grond reeds nu te aanvaarden. f, Ben Bir.v.Gem.werken wordt gemachtigd met den verte- genwoordiger van den eigenaar de voorwaarden waaronder^ de grond zal worden afgestaan vast te stellen. Te zijner tijd zullen de kosten in de te maken begroo ting inzake verbreeding van Weedestraat worden opge nomen. Het college heeft van het schrijven van Gedeputeerde Staten kennisgenomen en zal met den inhoud hiervan rekening houden. Besloten wordt aan de commissie te berichten, dat het hoofd van den luchtbeschermingsdienst deze demonstra tie zal bijwonen. H i ^'li- Besloten wordt aan het Heemraadschap de Eem mede te deelen, dat de onderwerpenjke slooten niet aan de ge meente behooren, en derhalve van overboeking op het hoofd der gemeente geen sprake kan zijn. Be Stadhou derslaan behoort tot het Bar.Paleis en Bomein Soest- di jk. 1/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 750