Volg num mer 1407 1408 1409 1410 1411 Afzender of voorsteller Voorzitter Datum Korte inhoud Centr.Verficatie- bureau, Den Haag Best.Soester Dam club "Ons Damge- noegen" D.Lub,hoofd der o.l.school te Soesterberg Voorzitter stelt aan de orde de behandeling der stukken betrekking hebbende op de ge dragingen van den chauffeur-monteur H.A.Vos De Voorzitter doet in verband daar mede het voorstel op een nader te bepalen tijdstip de betrokkene even tueel in het bijzijn van zijn raads man in het College te laten komen teneinde hem zijn tekortkomingen mon deling onder het oog te brengen. zendt rapport betreffende kasopneming en controle van de administratie der R.K.Bouwvereeniging "St.Joseph" over het 1e halfjaar 1938. verzoekt toestemming tot het houden eener verloting dienende de opbrengst tot aanschaffing van materialen. De Insp.v.Politie adviseert afwijzen te beschikken in verband met het be paalde in art.3, eerste zinsnede der Loterijwet zendt antwoord op het schrijven van burgemeester en wethouders dd.21 Nov.1938 betreffende de wijze van bestelling van leermiddelen enz. bij de N.V.Samsom. oordeelt het noodig de functie en diens verhouding tot den een of an deren dienst der gemeente, van den tijdelijk teekenaar Bührmann offi cieel te behandelen en te regelen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 755