Aanme; BESLISSING rKinaen ïg der de ge> ït eur laar- te even- •aads- ïen in mon- u Na eenige gedachtenwisseling wordt het voorstel van den Voorzitter aangenomen. jnemmg .e der 1 over iuden irengsft 1. il jzent it be- Le der l van 1 ran Besloten wordt aan het Bestuur der Bouwvereeniging een schrijven te richten waarin andermaal op de groo- te huurachterstand gewezen wordt. Tevens zal het Be- fa stuur worden medegedeeld dat het College voornemens //fa, is deze aangelegenheid aan een bespreking te onder- werpen en dat in verband daarmede verzocht wordt de noodige gegevens te verzamelen ter verantwoording van de toenemende achterstand. Aan den Secretaris wordt opgedragen eveneens gegevens te verzamelen noodig voor een goed inzicht van deze materie, meer in het bijzonder of de bewoners der huizen van St.Joseph wanneer het hoofd van het gezin niet werkloos is op de huur geheel afbetalen. Aangezien deze verloting niet voldoet aan het bepaal- N de in art.3 eerste zinsnede der Loterijwet wordt op jy' het verzoek afwijzend beschikt. 1/1 /'ƒ1. Het college heeft van het schrijven kennis genomen en besluit den heer lub mede te deelen dat uit zijn - schrijven is gebleken, dat zijn handelwijze niet was te beschouwen als een ontduiking van het desbetref fende voorschrift van B.en W. en het College verwacht, dat de heer Lub zich in de toekomst stipt aan de meerbedoelde regeling zal houden. en T an- den Jfi- _en. Besloten wordt een commissie in te stellen en deze Ui te verzoeken omtrent deze aangelegenheid aan burge- meester en wethouders verslag uit te brengen en voor-i stellen te doen, waarbij de taak van dezen functio naris wordt omschreven en zijn verhouding tot de ge meentediensten wordt geregeld. Tot leden van deze commissie worden benoemd: '/ethouder II.J.Gasille, de Secretaris en den Directeur van Gemeentewerken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 756