Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1412 DirG-em .werken 1413 Weth.v.Financiën 1414 Dir.Gem.werken 1415 1416 1417 Voorzitter H.van Seist e.a, Voorzitter verzoekt naar aanleiding van het schrij ven van 15 Nov.'38, 1e afd.no.381 mach tiging den landmeter te verzoeken de opmeting van het aan de Laanstraat gele gen perceel H no.1689 te verrichten, omdat aan deze opmeting kosten zijn ver bonden, welke de 30,= waarschijnlijk niet zullen overschrijden. geeft in overweging den gemeenteraad voor te stellen de rentepercentages van 4, genoemd in: a. art.4, vierde lid der beheersverorde ning wegenfonds en b. art.11, eerste lid der regeling uit breiding waterleidingnet te wijzigen in: een rente, gelijk aan die, verschuldigd bij de Nederlandsche bank bij beleening op effecten tot een maximum van 4 zuxks ingaande 1 Ja nuari 1939. deelt in antwoord op schrijven dd.19 Nov.1938 inzake de grenspalen voor de grens Baarn en Soest mede, dat een steenhouwer te Baarn een prijs heeft opgegeven van ongeveer 225,= voor de beide palen, elk met een wapen van Soest en een van Baarn. biedt ter behandeling aan het ontwerp der nadere voorschriften, als bedoeld in art.5 der Verordening op de heffing van rechten voor het ophalen van asch en vuilnis, waaromtrent de Directeur van Gemeentewerken bij schrijven dd. 7 Maart 1938 advies heeft uitgebracht. verzoekt gelden te mogen verzamelen voor een kolonisatiefonds. Tevens ver zoekt hij vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting voor een cabaretavond. legt over twee inschrijvingen voor het onderhoud {opwinden) van het uurwerk van den gemeentetoren gedurende 1939, resp.van J.Th.Voskuilen voor 45,= en H.van Doorm voor 25,=.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 757