T A *4 r! BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen t schrij 31 mach- 2n de aat gele iten, 3ijn ver i. jnli jk Besloten wordt den landmeter op te dragen de grenzen van het perceel H no.1689 aan te wijzen en uit te zetten. V V X' hi sraad ages van 3verorde Lng uit- jk aan mdsche ;ot een 1 Ja- Het college kan zich met het voorstel van den Wethou- der vereenigen echter alleen voor nieuwe gevallen van ontheffingen of storting voor aanleg waterleiding. De inwerkingtreding van deze nieuwe bepaling, zal ge-' regeld worden bij de desbetreffende besluiten van den Raad tot wijziging der bestaande regelingen. Id. 19 )or de 3 en leeft toot de ran Alvorens in deze aangelegenheid een beslissing te nemen, wordt besloten aan het gemeentebestuur van Baarn te vragen, of het in beginsel bereid is voor gezamenlijke rekening grenspalen aan te brengen, voorzien zoowel van het wapen van Soest als dat van Baarn V s\i. ïtwerp ïdoeld ieffing i asch j iteur i dd. iracht ilen ls ver- ikeli jk- ivond )or het 'werk 1939, -5,= De nadere voorschriften, als bedoeld in art.5 der ver- ordening op de heffing van rechten voor het ophalen van asch en vuilnis worden vastgesteld, volgens het ontwerp hiernevens gevoegd. De Dir.v.Gem.werken zal van zijn instemming hiermede alsnog moeten doen blijken. Gelet op het rapport van de politie wordt op het ver zoek afwijzend beschikt. Aangezien het aan het college voorkomt, dat het niet j \J in het belang van het uurwerk is om jaarlijks het on- derhoud aan een ander op te dragen, wordt besloten deze inschrijving niet te doen gelden en opnieuw bij de 2 inschrijvers prijsopgave voor het onderhoud ge durende 3 jaar te vragen. Cvj X

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 758