T Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte i n n o u 1418 7/CTens enBirk- straat 45,Soest 1419 DirG-em .werken 1420 1421 1422 1425 1425 Dir .G-em.werken Best .Boeren-en Tujjn- dersbond Idem Best.Tuinbouwlief hebbersver.Soest Gfed.Staten van Utrecht vraagt ontheffing van het bepaalde in art. 15 der Bouwverordening, voor het uitbreiden van zijn garage gelegen aan de Birkstraat hoek van Lenneplaan. De Dir.v.Gem.werken brengt advies uit bij schrijven van 29 November 1958 nc 2/20. bericht naar aanleiding van het schrij ven van 16 November 1958 inzake de op dracht tot opneming van de opstallen, staande op de aan W.v.Breukelen, H.A. Korthals en J.II.Schoonhoven in erfpacht gegeven gronden. stelt voor den exploitant van de buiten plaats Golenso te vragen of hij genoegei zal nemen met een wijziging van de j rooilijn aan de Oostzijde, afgescheiden van hetgeen aan de Westzijde van den weg zal geschieden. vraagt ten behoeve van een te geven landbouwwintercursuseen subsidie te - r i mogen ontvangen voor de zaalhuur betaling van d vraagt, ten behoeve van een te geven cursus in de bemestingsleer, een sub sidie te mogen ontvangen voor de beta ling van de zaalhuur. verzoekt een subsidie ten bedrage van 15,= uit de gemeentekas te mogen ont-i vangen ten behoeve van een te geven fruitteeltcursus deelen mede in beginsel geen bezwaar t< hebben tegen de raadsbesluiten van 18 Nov.'58.5e afd.nra-21/fiTH 01

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 759