Volg num mer Afzender of voorsteller i Datum Korte 128 D rieu, werken 129 öfebr .Steitner 130 131 Min,v»Soc.2aken 2) en Haag Afd.Belastingen 132 Bouwpastoor Lom mer se 133 Dir- en.«erken zendt opgave van tosten inzake verplaat sen van een boom aan de Schrikslaan, voor «elke verplaatsing een verzoek is gedaan door 3.A.Regaladoen "aaromtrent de 3irv.èfsii.«erken afwijzend advies uit bracht bij schrijven dd.lC Januari 1938, no.1297. verzoekt verwijdering van neergeworpen [vuil op het aan hun perceel grenzende land, gelegen aan den Leeuwerik* eg l>e Dirv.Aeiü.wer :en deelt mede, dat hij opdracht heeft 0egeven om zoo spoedig jmogelijk het onder"arpelijke terrein te egaliseeren en op te ruimen. verleent goedkeuring aan het doen uit voeren van erkzaanhed en 00 gronden van .Schothorst in w er lever s chaf f i ng verzoekt B. en J. mei ingang van 31 Jan. a.s. aan te willen wijzen een tijdelijke arbeidskracht voor het verrichten van schrijfwerk, noodig voor het opmaken va. diverse belastingkohieren. zendt een verkavelingsplan van het ter rein bestemd o.a. voor den bouw van een nieuwe R.A.Aerk op de Bunt. In verband 'daarmede wordt 0.1a. verzocht een wijzi ging van het uitbreidingsplan te willen [bevorderen, terwijl tevens toestemming gevraagd wordt .zet vermelding van vocr- waarden om den weg, op de bijgaande [situatie in geel aangegeven te mogen aanleggen. biedt ter behandeling aan eenige verzoe- zen om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. i n h o u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 75