BESLISSING Besloten wordt aan W.C.Tensen te bericht en,_1_d at de bouwverordening een ontheffing voor het uitbreiden van de garage tot op een afstand van 1 M uit de zij-} erfafscheiding aan de Birkstraat niet toelaat, doch ter plaatse een open ruimte van 5 Meter ingevolge Thet bepaalde in art.4 van de bebouwingsvoorschrifter behoorende bij het uitbreidingsplan zal moeten wor den behouden. 2. dat indien door hem een schriftelijke verklaring van den eigenaar van het aangrenzende perceel sectie C no.1356, den heer G.Scherpel wordt overgelegd, waaruit blijkt, dat van diens zijde tegen een be bouwing tot op een afstand van 1 Meter uit diens erf geen bezwaren bestaan een ontheffing voor het uitbreiden van de bestaande garage tot op 1 M uit de achtererfafscheiding in gunstige overweging zal wor den genomen. 3. dat de uitbreidingsmogelijkheid in dit geval zal worden beperkt tot het gedeelte op bijgaande teeke- ning met een blauwe omlijning aangegeven. Besloten wordt deze aangelegenheid te sterlen in handen van de commissie Gasille c.s., in de verga dering van heden benoemd, met verzoek hieromtrent den Dir.v.Gem.werken te hooren, en aan het college advies uit te brengen. Besloten wordt deze aangelegenheid te stellen in handen van de Commissie Gasille c.s., in deze verga- dering benoemd, met verzoek hieromtrent den Dir.v. Gem.werken te hooren en aan het college advies uit te brengen. Afdeeling en No. Aanmerkingen I Besloten wordt den raad voor te stellen een subsidie hiervoor groot 75»= te verleenen. Als basis dezer subsidie is aan te nemen 5/6 van 90,=, zulks in verband met een aantal lesuren van 125 tegen 4-4 les uren van de cursus in de bemestingsleer. Besloten v/ordt den raad voor te stellen een subsidie! te verleenen en wel naar verhouding van het aantal lesuren. Uitgaande van het in de begrooting 1938 uitgedrukte totaalbedrag aan subsidie zijnde 90,= zal, aangezien deze cursus 24 lesuren 125 lesuren voor de landbouwcursus de dit onderdeel kunnen bedragen 1/6 van 15,=. omvat, tegen subsidie voor 90,= zijnde Besloten wordt een prae-advies hieromtrent aan den raad uit te brengen, waarin tot uiting komt het toe kennen van de gevraagde subsidie moet worden ontra den, meer om der gevolgen wille, om reden het hier betreft een vereeniging van amateurs. Kennisgenomen. lS uAJL- 1* 4 ut

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 760