Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1426 Insp.v.politie te Soest 1427 Voorzitter 1428 Secretaris 1429 1430 1431 1432 T.Korvemakeradju dant Leger des Heils, Baarn Afd.Financiën B.en W.van Utrecht Insp.v.Politie doet toekomen een 11-tal nota's we gens door hem ten "behoeve der gemeen te bij voorschot gedane betalingen tot een totaalbedrag van 79,=. adviseert den raad ter vaststelling voor te dragen een ontwerp-besluit tot wijziging van de verordening re gelende de rangen, het aantal, de sa menstelling, de eischen van benoem baarheid en de bezoldiging der gemeeiji- tepolitie te Soest. rapporteert over het resultaat van een onderhoud met den makelaar van d^ Wijngaart alhier, gemachtigde van de familie F.Boon inzake grondafstand eik ruiling van grond van het terrein ge legen aan de Soesterbergschestraat hoek Oude Utrechtscheweg. Het resul taat dezer bespreking is schetsmatig door den Secretaris vastgelegd. verzoekt 15, 16 en 19 December 1938 een collecte te mogen houden met de kerstwagen ten behoeve van de kerst- gave der armen, enz.in deze gemeente De Inspecteur van Politie heeft geen b e zwaar deelt mede dat per 14 Februari 1939, met inachtneming van een termijn van één maand, opzegbaar is de verzeke ring der glasruiten zich bevindende in de semipermanente en noodwoningen aan den Wiekslooterweg. verzoeken aan de provinciale staten dezer provincie adhaesie te betuigen met hun adres betreffende subsidie in de kosten van krankzinnigenverple ging. adviseert bij den Inspecteur-Generaal der Spoor- en Tramwegen in het belang van de veiligheid van het zeer drukks snelverkeer over den Rijksweg de noo- dige stappen te doen ter verkrijging van een betere verlichting der spoor wegafsluitingen en duidelijke waar- schuwingsseinen bij den openbaren overweg aan de halte Soestdijk.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 765