isNtSl" we- smeen gen Ling iit y re- Ie sa-- Dem- ^emeeïti- ran d4 m de md en Ln ge-j- aat natig 1938 de arst- sente geen 1939, 1 van ske- ïnde Lngen aten algen die erple neraa belan drukk e noo 3 ëinS spoor aar- en ESLISSiNG Afdt en Aa nmerkingen De declaraties worden behoudens een tweetal postjes goedgekeurd De post sub 5 ad 1,75 en die sub 8 ad 0,50 zullen op grond van het schrijven van 26 Januari 1938 4e afd. no.0/283 niet worden gerestitueerd. Besloten wordt het ontwerp-besluit tot wijziging der verordening hiernevens bedoeld met de daarbij behoo- rende voordracht, den raad aan te bieden, niet voor stel het ontwerp-besluit vast te stellen. De vergadering kan zich met een en ander vereenigen, behoudens den duur van den termijn binnen welken de werken voltooid zouden moeten zijn. Het College acht een termijn van 3 maanden na de goedkeuring van het desbetreffend besluit door Gedeputeerde Staten wen- scheli jker Toestemming voor deze collecte wordt verleend, Besloten wordt per 14 Februari a.s. de verzekering der glasruiten op te zeggen. Besloten wordt aan de Staten dezer provincie adhaesib te betuigen met het adres van het gemeentebestuur vaG3V Utrecht betreffende subsidie in de kosten van krank zinnigenverpleging. Besloten wordt aan de Directie van de Nederlandsche Spoorwegen een schrijven te zenden, waarin verzocht zal worden in het belang van het zeer drukke snelver-j keer over den rijksweg, betere voorzieningen te tref fen bij den openbaren overweg nabij het station Soesth dijk, o.a. door aldaar een betere verlichting der spoorwegafsluitingen en duidelijke waarschuwingssei- nen, aan te brengen. TQXl 5SUl- teling No. \y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 766