num- Afzender of voorsteller Kort Datum mer 1433 1434 Insp.v/h Vervoer der Ded.Spoorwegen Utrecht Soesterberg's Bloei te S'berg 1435 Gr.Muys ,Smitsweg 13, Soest 1436 1437 Best .Ver ."Wi jkverpL Huis ter Heide en Omstreken" te 'berg Dir.Gem.werken 1438 Gemeentesecretaris verzoekt aanbrenging van eenige verbe teringen nabij het station Soestduinen. Be Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.2 Dec.'38 no .1373 verzoekt aanbrenging van straatverlich-- ting langs de Banningstraat vanaf Soest-; duinen tot op den Soesterberg. De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.1 Dec.'38 no13 61 verzoekt demping en rioleering van een greppel langs de Z.W.zijde van de Den Blieklaan. De Dir,v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.2 Dec. 1938, no.1372. vraagt een bijdrage in de verpleegkos- ten van MejJ.v.d.Spaa Hietkamp in het sanatorium "Hoog-Laren" te Laren, gedu rende het tijdvak van 7 t/m 31 December 1938, van 72,50. adviseert aan J.Groenenboom,Schouten kampweg 39t te Soest, een aanschrijving; te zenden, om binnen 8 dagen een hekaf- hoog tenminste 60 c.M. en een ligustrumhaag geplant, u perceel sectie D no.2544, gelegen aan den Ossendamweg hoek Schou tenkampweg, wordt aangebracht. Het vorenstaande is vereischt op grond van het bepaalde onder 1_ van de desbe treffende vergunning voor den bouw van een dubbel winkelhuis op voormeld per ceel sectie D no.2344, en op grond van het bepaalde in artikel 3 van de bebou wingsvoorschriften. scheiding, waarachter langs zijn biedt het college aan een ontwerp-veroij' dening regelende het in exploitatie brengen van bouwterrein door particulie ren. Het ontwerp is onder zijn leiding sa mengesteld door de desbetreffende afdee ling ter Secretarie en den dienst van Gemeentewerken. Besl der op d een v .Ge; Op h advi no1 Beslc Gem.v Beslo verle Beslo te ze: gen vi waar at f ende ten, c een ei schiec Beslot dat de vooraf ter va

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 767