\u> JU- V ^i. V Ju. ;e verbe- ^stduinen. xomtrent Dec. '38 tverlich- naf Soest. romtrent Dec38 van een de Den romtrent Dec Leegkos- 3 in bet 3n, gedu-.- December louten- ;hri jving in hekali M. en ipiant 2344, ik Schou p grond desbe- ouw van ld per- ond van e bebou-i- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen rp-veroijf atie rticulief ng sa- de afdee st van Besloten wordt aan den Inspecteur van het Vervoer der Nederlanasche Spoorwegen te Utrecht in antwoord op diens schrijven van 26 November 1938 W 55 no.1/1 een brief te zenden conform het advies van den Dir. v.Gem.werken van 2 Dec.1938, no.1373. Op het verzoek wordt afwijzend beschikt conform het advies van den Dir.v.Gem.werken van 1 December 1938, no1361 Besloten wordt conform het advies van den Dir.v, Gem.werken van 2 December 1938, no.1372. Besloten wordt hiervoor een bijdrage van 72,50 te verleenen. Besloten wordt aan Joh.Groenenboom een aanschrijving te zenden, waarin hem wordt opgedragen, binnen 8 da gen voor een hekafscheiding hoog ten minste 60 c.M. waarachter een ligustrumhaag geplant, bij het betref fende perceel zorg te dragen en hem tevens te berich ten, dat bij een niet nakoming van deze aanschrijving een en ander op zijn kosten van gemeentewege zal ge schieden Besloten wordt het ontwerp goed te keuren, en, na dat de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan vooraf zal gehoord, de ontwerp-verordening den raad ter vaststelling aan te bieden. J aAUL, V Hvl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 768