Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1439 Afd.Belastingen ter secretarie. 1440 Wethouder Gasille. 1441 Afdeeling Binancie n 1442 Kerkbestuur van de Parochie H.Maagd Maria te Soestdijk biedt aan ter vaststelling het 1e suppl.kohier schoolgeld 1933/'39 tot een totaalbedrag van Tii/AALEHONDEED VEEETIÉN GULDEN EN DEIE EN ZESTIG CENTS (Zegge ƒ.1214,63). De gemeente-ontvanger adviseert de termijnen van invordering vast te ste len op 28 Bebr.1939 en 30 -april 1939 telkens voor de helft van den aansla stelt de vraag aan de orde, welk voo stel moet worden gedaan ten aanzien van liet plan tot herziening van het uitbreidingsplan dezer gemeente, be trekicing hebbende op de uitmonding van den indertijd ontworpen weg 7 op de Koninginnelaan legt over het ontwerp van een veror dening op de heffing van rechten voo het ledigen van beer- en zinkputten in deze gemeente. toestemming om tusschen de pe£ ceelen Vredehofstraat 15 en 17 een tweetal verbindingsdeuren aan te breh gen. De Directeur van Gemeentewerken advi seert de gevraagde toestemming te verleenen onder voorwaarde, dat boveh het aan te brengen dubbele deurkozijn een N.P.balk no.14 wordt gelegd, ter ondersteuning van het opgaande met selwerk. De Commandant der Vrijwillige Brand weer van Soest adviseert als voorwaa de tevens op te leggen de verplich ting dat een nooduitgang, met een vrije doorlaatruimte van tenminste 1.25 meter, nabij de tooneelruimte wordt gemaakt en de twee aan te bren gen verbindingsdeuren een doorlaat- ruimte verkrijgen van resp. 1.75 M. e| 1 H. Deze deuren moeten naar buiten draaibaar zijn. Voorts wordt door den Commandant ge adviseerd eenige wijzigingen aan te brengen in de besluiten van B.en W. dd. 18 Januari 1935 en 9 April 1935 waarbij eischen worden gesteld ten aanzien van het parochiehuis "St. audgardus" zulks ter voorkoming van brandgevaar

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 771