Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud de Voorzitter. De Voorzitter. Bestuur der Woning- bouwvereeniging "Goed Wonen" te i Soest C.de Jong, te Amsterdam R.K.Armbestuur v. d.Parochie II.II. Petrus en Paulus te Soest. Afd.Belastingen ter sscretarie-r Maatschappelijk Hulpbetoon te Socst Directeur Gemeen tewerken .stelt voor den naam van S.H.Speerstra ingevolge het bepaalde bij art. 17 lid 3 sub b. der Drankwet van de lijst, als bedoeld in genoemd artikel, te 'schrappen. deelt mede, dat het door P.J.van Seist aangevraagde verlof A. voor de voor- localiteit van het perceel Bixkstraat 17 thans kan worden verleend. verzoekt, indien, mogelijk 's avonds, een onderhoud met het College van Bur- igemeester en wethouders te mogen heb ben. antwoordt op schrijven van 22 üctober 1933, no.3276 betrekking hebbende op de bij raadsbesluit van 29 November 1933 aangegane ruiling van grond aan de ^aanstraat. Verzocht wordt om een onderhoud, waarvoor datum en uur aan het College van B.en bwordt overge laten vexzoemt in afwaciiting van de oprich ting van een nieuwe parochie de bewo ning van de onbewoonbaar verklaarde perceelen; Verl.kolonieweg 8-14 en Driftje 3-7 te laten voortduren. biedt aan ter vaststelling het primi tief-kohier Aanlegbelasting 1933 tot een totaalbedrag van EEN DUIDEND ACHT HONDERD TWEE EN ZESTIG GULDEN EN ACHT TIEN CENTS Zegge ƒ.1862,10). De gemeente-ontvanger adviseert de ter mijnen van invordering vast te stellen op 28 Pebr.1939 en 31 Hei 1939, tel kens voor ue helft v m den aanslag. zendt antwoord op b°t burgemeester en 7ethe -oh rijven van .dors var: Soest van"18 ouli 1938, 4e afd.no.4800, be- treilende de armenverzorging in deze onic orxt/0 biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en advie zen. Besi lijs- Het Birl Besl deel onde zal niet Besl niet eenk juis tere De s z aak derl Besl 1 li H gee n en d; zijn, voege Het 1 gest^ mijner bruar den a Van h kenni Collo weerd van 2 Gelet 157, nos1/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 773