/VA /-yfc. '7*' sSJr Speerstra t17 lid lijst elte .van Seist le voor- .rkstraat ivonds i van Bur- >gen heb- Oetobex ende op ember ond aan om een uur aan overge- oprich- te bewo- aarde 4 en m. pnmi- tot ND ACHT E.. AGHT- 38 t de ter stellen tel- 3 lag. van Soest DO, be- i deze •e ver- ;zeld idvie- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt de naam van S .11. Speerstra van deze lijst te schrappen. Het verlof Birkstraat A. voor de voorlocaliteit 17 wordt verleend. van net po ree el. Besloten wordt aan de woningbouwvereeniging mede te deelen, dat het College gaarne het onderwerp van he onderhoud zal vernemen en dat het onderhoud overdag zal moeten plaats hebben, aangezien zulks des avond niet mogelijk is. Besloten wordt mode te deelen, dat een ondernoud niet noodig wordt geacht, aangezien de ruilingsover eenkomst door adressant zelve onderteekend op de juiste wijze is tot stand gekomen, zoodat het Colleg terecht verzoekt de verklaring te willen teekenen. Be aankoop van de strook grond groot pOO ÏÏ2 is eoh zaak, die op zichzelf staat, en waarvoor een derlijk verzoek kan worden ingediend. afzon- e>'/« Besloten wordt aan het H.k.Armbestuur van de Paroch H.H.Petrus en Paulus te berichten, dat het College geen vrijheid kan vinden aan het verzoek te voldoen, en dat de woningen ten spoedigste ontruimd moeten zijn, aangezien anders het College z.jn wettelijke oe- voegdheden zal uitoefenen. Het primitief-kohier aanlegbelasting y\9'j>ü wordt vas gesteld tot een totaal bedrag van ƒ.1862,18. Be ter-f- invordering worden vastgesteld op 20 Pe- mijnen van bruari 1939 en den aanslag. 31 llei 1939, telkens voor de helft van Van het schrijven van maatschappelijk Hulpbetoon word kennis genomen. liet advies, in Uit schreven aan Het College gegeven, zal worden opgevolgd in de beant woording van net schrijven van Gedeputeerde dtaten van 27 Juni 1938, 3e afd.1102623/1903 tiet op het advies van Bouw- en -Voningtoezici.it no: 157, 132, 133, en 148, wordt besloten de aanvragen no; 1/1341, 2/495, 1/1539 en 2/493 in te willigen '«jL vri

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 774