Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1451 HatOhrOnd erwi j sa; NZVo orburgwal 58-60, A'dam 1452 Woningstichting "Ons Belang" te Amersfoort 1453 Dir.v.Gem.werken 1454 1e afdeeling 1455 1456 1e afdeeling Ned .Heidemaatschap pi jArnhem verzoekt vergunning tot het houden eener collecte, middels het aanbie den eener inteekenlijstop 23, 24, 25, 27, 28 en 29 Maart, zulks t/b van het schipperskind. De Insp.v.politie adviseert tot in williging van het verzoek. deelt mede dat zij zich kan vereeni gen met de haar toegezonden bereke ningen betreffende de verbetering ha rer woningen, echter met uitzondering van die ten aanzien van de uitgevoer de beplantingswerken. Het bestuur wenscht alsnog aanspraak te maken op het verschil ad 84,65 tusschen den stelpost opgenomen in het bestek voor het aanbrengen van beplantingen ad 480,= en de werkelijk hiervoor gedane uitgaven ad 395,35. vraagt machtiging om aan W.Stemer- ding, Postweg 68, te Soesterberg, op te dragen het schilderen van de mu ziektent te Soesterberg, voor het door dezen opgegeven bedrag van 58,= (acht en vijftig gulden). biedt ter vaststelling aan het ont- werp van een aan J.v.d.Kant, Toren- straat 24, te Soest, te verleenen vergunning, ingevolge de Hinderwet, tot het plaatsen van een electro- motor van 5i P.K.dienende voor de aandrijving van een tweetal machi nes, in de klompenmakerij achter perceel Torenstraat 24, kad.bekend in sectie H no.3191. biedt ter vaststelling aan het ont- werp van een aan H.de Vries, Schou tenkampweg 1, te Soest, te verleenen vergunning, ingevolge de Hinderwet, tot het uitbreiden van de brood- en banketbakkerij, in perceel Schouten kampweg 1door het vervangen van den bestaanden oven door een stalen heeteluchtoven. deelt mede, dat de opgemaakte verza- melstaat betreffende de centrale werkverschaffing bij Jhr.Bosch van Drakestein juist is en dat de 25$ op de arbeidsloonen geheel ten laste f] Pt* n"VPT*Vip"ï H,® VrtTr+

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 777