yr: k>/Z Afdeeling Aanmerkingen en No. Op het verzoek wordt afwijzend beschikt, aangezien er alhier reeds zoovele collecten voor andere doel einden gehouden worden en het doel, hetwelk deze ver- eeniging nastreeft voor deze gemeente van zeer weinig belang kan worden geacht. Besloten wordt alsnog het volle bedrag voor het aan- i brengen van een ligustrum heg ad 480,= uit te kee-j ren door bijschrijving op de rekening der stichting^ en de werkelijke kosten ad 395,35 aan Ons Belang 'W.yVtf' in rekening te brengen. Het aanbrengen van het hek, kostende 500, zal voor zoover deze kosten niet gedekt worden uit de bijdra ge van de Stichting n.1. 130,= uit het onderhouds- fonds en uit het restant ad 84,65 worden betaald. Besloten wordt den Directeur van Gemeentewerken te machtigen opdracht hiervoor te verleenen aan W. Stemerding voor 58,=. Het -ontwerp wordt vastgesteld. Idem. Besloten wordt bij den Minister door tusschenkomst van de rijksinspectie bezwaren in te dienen. M lA~D.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 778