A.P.Hooft ,Ossendam- weg 4, Soest Ned.Handel My N.V. Correspondentschap) Soest DirvGemwerken Plaatselijke Landt- stormcommissie Me j.H.Hietkamp te Bunnik Prov.Utr.Electr My Af d.Financiën Hoofd Luchtbe schermingsdienst Soest Ned.Heide My verzoekt hem productief werk te geven. doet offerte voor een met de gemeente te sluiten rekening-courant-overeen- komst bericht omtrent het verzoek van W.Groe- nesteyn, Molenstraat W.Z.3» inzake aan- koop van een terrein aan Paulus Potter--! laan of Pieter de Hooghlaan. Gewezen wordt op een terrein aan de Pieter de Hooghlaan. zendt uitnoodiging tot bijwoning van den jaarlijkschen Propaganda-avond op 21 Dec.a.s. deelt mede slechts een bijdrage in de kosten van verpleging van haar dochter MejJ.v.d.Spaa-Hierkampin het sana torium Hoog Laren te kunnen verleenen van 2,= per maand, ingaande 1 Dec.'3&| Een rapport omtrent de financieele en maatschappelijke omstandigheden van heil gezin Hietkamp, uitgebracht door het gemeentebestuur van Bunnink, gaat hier-^j nevens zendt opgave van het vastrechttarief I voor het perceel Steenhoffstraat 6. adviseert over te gaan tot aanwijzing van een geneesheer, belast met het verB richten van de doodschouw gedurende het jaar 1939. ondersteunt een verzoek van de afdee- ling Soesterberg van de Ned.Yereenigini E.H.B.O. om voor het jaar 1939 een ge>| delijke bijdrage te mogen ontvangen. verzoekt een voorschot groot ^>^'^0,= te mogen ontvangen ten behoeve van de voor rekening der gemeente Soest in werkverschaffing uitgevoerd wordende werkzaamheden verbonden aan het ver-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 779