/fa. 1 o/r. //U. //t/ Y// e geven. Besloten wordt het verzoek van A.P.Hooft ondeg d aandacht van den Directeur van Gemeentewerke toezending van het schrijven. emeente ereen- Besloten wordt voorloopig niet tot wijziging van de rekening-courant-overeenkomst over te gaan, aange- f zien deze slechts korten tijd geleden is aangegaan S-ff .n W.Groe- r .zake aan- .s Potter-.i •ewezen eter de .ng van ivond op Het College is van oordeel dat het niet noodzakelijk en zelfs niet wenschelijk is om een terrein steeds voor een bepaald doel (badhuis) te reserveeren waar van de verwezenlijking toch niet voor de hand ligt. Derhalve is het college bereid een van deze terrein- tjes aan de P.de Hooghlaan aan adressant te verkoo- pen. Besloten wordt mede te deelen, dat het college dien j/ avond vertegenwoordigd zal zijn. ;e in de dochter ;t sana ïrleenen 1 Dec34 Leele en 3ïi van hel Dor het gaat hier- ttarief aat 6 nwijzmg t het ver urende e afdee- ereenigir 9 een gel vangen. 3100,= re van de iest in rordende iet ver-. Besloten wordt het in deze aanvankelijk ingenomen standpunt te handhaven. V Hol Besloten wordt aan de P.U.E.M. een schrijven te zen- \SoJj.. den, waarin het college bericht, dat het vastrecht tarief hun zeer hoog voorkomt en mitsdien verzoekt het tarief te willen herzien. Het college wijst hiervoor aan J.H.A.Rupertarts te Soest. Besloten wordt hiervoor een bijdrage van 50,= uit W<zA. de post "kosten luchtbescherming" te verleenen. yy, Het voorschot, groot 3100,= hiervoor wordt ver leend V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 780