Volg- num- Afzender of voorsteller I Datum mer 1466 v 1467 1468 1469 JJBrummerte Soest Weth.Gasille Gebr svAmerongeni aannemers te Leerj- suin A.C.J.de Beurs, Noorderweg Soest 1470 1471 Insp,v.Politie JHHKwakNi euwe weg 11, Soest doet afstand van het hem hij besluit van B.en W. dd.26 Maart 1935 verleende verlof A, geldende voor de beneden- vóórlocaliteit van perceel Molenstraat O.Z.95. vraagt in verband met de goedkeuring van het machtigingsbesluit inzake ver pachting van v/eilanden ter grootte van minder dan H.A. of de hieronderver- melde gronden wederom voor dezelfde gj pachtsom voor 2 jaren in pacht kunnen worden aangeboden: 1eA 1032 (L.Brinkweg) groot 23 Are aan J.Brouwer voor 19,55 per jaar 2e. A 1296 ged.en 483 ged(L.Brinkweg)1 groot 12,50 Are aan G.Visch voor 25, per jaar 3eG 699 (Perd.Huycklaan) groot 16,10 Are aan C.v.d.Breemer voor 14,= per jaar verzoeken om, ten behoeve van de ver bouwing van het dubbele woonhuis Rade- makerstraat 24-26 hoek Schoolweg, een steiger te mogen plaatsen langs den zijgevel, gelegen op de grens van den Schoolweg. De Dir.v.Gem.werken adviseert de ge vraagde toestemming onder de voorwaar den, welke zijn vermeld in zijn rappor van 6 December 1938, no.L/50, te ver- leenen. wijst op den slechten toestand, waar in de itfoorderweg verkeert. De Dir.v. Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.8 Dec.1938, no. 471 bericht naar aanleiding van het schrij; ven van het raadslid J.Nooder inzake het rijwielpad aan den Kampweg. vraagt in aanmerking te mogen komen voor het onderhoudswerk van de elec- trische installaties in de gemeentege4 bouwen. De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven] dd.6 Dec.1938 no.965. W Cl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 781