t ?ef2I??k?„r?ear ter Sand Borden «"«"de n°8 niet definitiaf I/ V besluit verleende neden- Lenstraat reuring sake ver botte van iderver- selfde t kunnen 23 Are r jaar Brinkwegj jor 25,= >ot 16,10 I4,= per de ver- iis Rade- veg, een gs den van den BESLISSING Atdeeling en No. Aanmerking!; Het verlof A wordt ingetrokken, nesloten wordt deze gronden wederom te verpachten voor 2 jaar aan J.Brouwer voor 19,55 per laar £oïï!" o^'?reemer h°0r 1 U'" peJ? He? stuk grona, onder 2e genoemd, zal niet meer aan G.Visch worden verpacht, met het oog op de te bouwen boe?- dfÜ n wordt "toestemming hiervoor te verleenen on- Dn ïpn? voorwaa^den» vermeld in het rapport van den no l/Io"1" Van Gemeentewerken van 6 December 19.38, VI. l Ui- de ge- oorwaar- jn rappori te ver- Lwaar- Dir .v. rapport >8, no. 51 schri jj- inzake komen 5 elec tie ent e ge-j rengt ïhri jven j \P Besloten wordt mede te deelen, dat de sloot aldaar -al worden gerioleerd, doch dat hiervoor alsS" 1 gere goedkeuring moet worden verleend 'anneer b eg zelf ook m beschouwing worden genomen. -ueslooen wordt den heer Hooder mede te deelen dat d» ,t eslissing wordt aaneehnnrfpn tnt t/-„t aeer uooaer mede te deelpri dat verhïtS1?g w?rd"? aanêeBouden tot den Kampweg geheel verbeterd zal zijn, doch dat den Dir.v.Gem.lefken doen"0* opgfdraSen Bet allernoodzakelijkste te A L// S'i 1.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 782