Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 1472 1473 Ri jksinspectie voor de werkver schaffing Zwolle Afd.Belastingen ter secretarie 1474 DirGem.werken 1475 1476 1477 Voorzitter Dir.v.Gem.werken BestSoesterbergs Bloei te S'berg deelt mede, dat de werkverschaffing van 25 December 1938 tot en met 8 Januari 1939 wordt stopgezet. biedt aan te vaststelling het 2e suppl, kohier schoolgeld 1937/'38 tot een to taal bedrag van Acht gulden veertig cents (Zegge 8,40). De gemeente-ontvanger adviseert den te> mijn van invordering vast te stellen 05 1 Maart 1939. zendt advies tot betaling van den laat. sten termijn (10 der aannemingssom: a. aan Gebrs.de Lange ad 7,70 wegens verricht schilderwerk aan de woning Ko ni ngi nne1aan b. aan J.P.v.d.Ham ad 4,80 wegens verricht schilderwerk aan de brand weercentrale met slangendroogtoren te Soest. adviseert, onder intrekking van de be sluiten van 18 Januari 1935 en 9 April 1935, 1e afd.no.3825, een geheel nieuw besluit te nemen waarbij eischen wor den gesteld ter voorkoming van brand gevaar in de perceelen Vredehofstraat 15 en 17, vormende te samen het paro chiehuis 3t.Ludgardis. Het vorenstaan de is gewenscht in verband met de om standigheid, dat voormelde besluiten alleen betrekking hebben op perceel Vredehofstraat 15 en door het vereeni gen van dit perceel met perceel Vrede hofstraat 17 daarin wederom een wijzi ging zou moeten worden gebracht. bericht omtrent een uitbreiding van de Nijverheidsschool met 1 of 2 lokalen ten behoeve van de EngendaalschoolDe l bouwkosten worden geraamd op resp. 7000,= en 10500,=. De kosten tot verdeeling van het groote lokaal aan de Oostzijde van het gebouw in 2 dee- len ten behoeve van de Uloschool wor den geraamd op 500,=. vestigt de aandacht op den slechten to stand, waarin het rijwielpad van het theehuis Soesterdal naar den Dolder j verkeert. De Dir.v.Gem.werken brengt i hieromtrent rapport uit bij schrijven

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 783