ivcp BESLISSING affing van Januari 2e suppl, t een to- eertig rt den ten- stellen o den laat' mingssom: 70 wegens de woning wegens de brand- oogtoren an de be- n 9 April eel nieuw hen wor- n brand- ofstraat et paro- renstaan- t de om sluiten erceel vereeni- el Vrede- en wijzi- ht ng van de lokalen chool. De resp. ten tot aal aan n 2 dee- ool voor echten tol van het Dolder brengt chri ,jven Afdeel ing en No. Aanmerkingen Kennisgenomen. H!L!^S?P^1*k0hieI school.-ielcL 1937/1938 wordt vast- gesteld bot een totaalbedrag van 8,4-0. De termijn van invordering wordt vastgesteld oo 1 Maart 1939* Besloten wordt deze termijnen uit te betal en. Si i Aldus wordt besloten, word,t *er plaatse een onderzoek in te stel- if J, len. Omtrent het verzoek namens het Bestuur der Nii- erneidsschool wordt besloten t.z.t. de Dir v Gem V i(i{ werken op te dragen omtrent de onhórpen vSuwilgs- Plannen overleg te plegen met den heer G.K.Brums, Jir.der school Architect van het Schoolgebouw. Besioten wordt te berichten, dat in het werkverschaf- i' n fingsobject Boschplan 1939 de verbetering vanden wee "A worderPverbeterd? ^lel^ Merbi/eveneens 9,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 784